петак, 1. јануар 2021.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Јавни позив за централизовану јавну набавку број 8/20, добра

ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Краљице Марије 1

Јавни позив
за централизовану јавну набавку број 8/20, добра – Месне прерађевине и сухомеснати производи

Назив наручиоца: Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки
Адреса: Краљице Марије 1/ВИИ, Београд, 11000
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета набавке: Добра
Назив предмета набавке: Месне прерађевине и сухомеснати производи
Главна ЦПВ ознака: 15131000
Подаци о партијама
Овај предмет набавке није обликован у партије.
Главно место извршења: Београд
Критеријум за доделу уговора на основу: Цене
Трајање оквирног споразума: у месецима: 12
Документација о набавци је доступна уз бесплатан, неограничен и несметан директан приступ на: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Понуде или пријаве морају се поднети електронски на: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Рок за подношење понуда или пријава: 1.2.2021. 12:00:00
Отварање понуда
Датум и време: 1.2.2021. 12:30:00
Место: Београд, Краљице Марије бр. 1, 7. спрат, сала 705
Подаци о поступку отварања понуда Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача и друга лица. Право активног учествовања на јавном отварању понуда имају само чланови комисије за јавну набавку и овлашћени представници понуђача, који су Комисији, непосредно пре почетка поступка јавноготварања понуда предали овлашћење за учешће у поступку отварања понуда, потписано од стране одговорног лица понуђача.