четвртак, 31. децембар 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о продужењу рока за централизовану јавну набавку број 15/20

На основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки
Краљице Марије бр. 1/7, Београд

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у отвореном поступку за централизовану јавну набавку број 15/20, добра – Колонијална роба, обликовану у девет партија

Обавештење о продужењу рока