понедељак, 25. јануар 2021.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Рани јавни увид поводом израде ПДР ширег подручја уз Кнез Михаилову улицу, Градска општина Стари град

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је на седници одржаној 24.12.2020. године, упутила Елаборат за рани јавни увид поводом израде Измена и допуна Плана детаљне регулације ширег подручја уз Кнез Михаилову улицу, Градска општина Стари град, на рани јавни увид, и на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије” бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20)

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД
Поводом израде Плана детаљне регулације ширег подручја уз Кнез Михаилову улицу, Градска општина Стари град

1. РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе Града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (у сутерену) од 25. јануара до 8. фебруара 2021. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

2. У току раног јавног увида, Елаборат за рани јавни увид за потребе израде Плана, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи”.

3. Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача плана од 12 до 18 часова, уторком и четвртком у згради Градске управе Града Београда, Улица 27. марта бр. 43-45.

4. Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, преко писарнице у Улици краљице Марије бр. 1, закључно са 8. фебруаром 2021. године.

Текст и графика - РЈУ Кнез Михаилова