уторак, 26. јануар 2021.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у Нацрт измена и допуна просторног плана подручја инфраструктурног коридора граница Хрватске - Београд (Добановци)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20 - у даљем тексту: Закон), и чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19)

оглашава

ЈАВНИ УВИД У
НАЦРТ ИЗМЕНA И ДОПУНA ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ГРАНИЦА ХРВАТСКЕ - БЕОГРАД (ДОБАНОВЦИ)

ЈАВНИ УВИД у Нацрт измена и допуна Просторног плана подручја инфраструктурног коридора граница Хрватске-Београд (Добановци) (у даљем тексту: Нацрт измена и допуна Просторног плана) одржаће се од 26. јануара до 9. фебруара 2021. године у трајању од 15 дана, сваког радног дана у просторијама Градске управе града Београда, Градске општине Сурчин, Градске управе града Сремска Митровица, Скупштинa општинa Шид, Рума, Пећинци и Стара Пазова, као и на интернет страницима Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре http://www.mgsi.gov.rs и јединица локалне самоуправе у обухвату плана.

Физичка и правна лица могу доставити примедбе на Нацрт измена и допуна Просторног плана у писаној форми јединицама локалне самоуправе у току трајања јавног увида, закључно са 9. фебруаром 2021. године. Примедбе на Нацрт измена и допуна Просторног плана могу се доставити и директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11000 Београд.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планског документа биће одржана у понедељак 1. фебруара 2021. године, са почетком у 12 часова, у згради Градске управе града Сремска Митровица, ул. Светог Димитрија 13, у граду Сремска Митровица.

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће одржана по завршетку јавног увида, у среду 17. фебруара 2021. године, са почетком у 12  часова, у згради градске управе града Сремска Митровица, ул. Светог Димитрија 13, у граду Сремска Митровица. Физичка лица и представници правних лица који су у току трајања јавног увида поднели примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено образложити поднете примедбе. Обрађивач планског документа јавно износи свој став о свакој поднетој примедби.

Текст и графика - ЈУ коридор Хрватска - Београд