недеља, 31. јануар 2021.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у Нацрт ПДР подручја између привредне зоне „Аутопут” и аеродрома „Никола Тесла”, Градска општина Нови Београд

закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је, на седници одржаној 26.11.2021. године, утврдила Нацрт плана детаљне регулације подручја између привредне зоне „Аутопут“ и Аеродрома „Никола Тесла”, Градска општина Нови Београд са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног плана на животну средину, и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20)
оглашава

ЈАВНИ УВИД
У Нацрт плана детаљне регулације подручја између привредне зоне „Аутопут” и аеродрома „Никола Тесла”, Градска општина Нови Београд са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног плана на животну средину

1. ЈАВНИ УВИД обавиће се од 1. фебруара до 5. марта 2021. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (у сутерену) и у згради Градске општине Сурчин, Војвођанска бр. 79.

2. ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Улица краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 25. марта 2021. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

3. Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача, од 12 до 18 часова, уторком у згради Градске управе, у Улица 27. марта бр. 43-45 (у сутерену) и четвртком у згради Градске општине Сурчин, Војвођанска бр. 79.

4. Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици краљице Марије бр. 1, закључно са 5. мартом 2021. године.

5. У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи ”.

Текст и графика - ЈУ Нацрт ПДР ГО Нови Београд