понедељак, 1. фебруар 2021.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о закључењу уговора за јавну набавку број 6/20, партија 1

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за образовање и дечју заштиту


објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Јавна набавка – добра  – Енергенти – уља за ложење и гасно уље екстра лако Евро ел, обликована у две партије, партија 1
(јавнa набавкa број 6/20)

 

Обавештење