понедељак, 8. фебруар 2021.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Рани јавни увид поводом израде плана детаљне регулације за изградњу КЦС

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је на седници одржаној 28. јануара 2021. године, упутила Елаборат за рани јавни увид поводом израде Елаборат за рани јавни увид поводом израде Плана детаљне регулације за изградњу КЦС „Чукарица-нова“ са потисним водом до преливне грађевине код „Господарске механе“, градске општине Чукарица и Савски венац, на рани јавни увид и на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије” бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20)
оглашава
РАНИ ЈАВНИ УВИД
ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ КЦС „ЧУКАРИЦА-НОВА“ СА ПОТИСНИМ ВОДОМ ДО ПРЕЛИВНЕ ГРАЂЕВИНЕ КОД „ГОСПОДАРСКЕ МЕХАНЕ“, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА И САВСКИ ВЕНАЦ


1.    РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе Града Београда, у Ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену) од 8. до 24. фебруара 2021. године, сваког радног дана од 9 до 18  часова.
2.    У току раног јавног увида, Елаборат за рани јавни увид за потребе израде Плана, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи”. 
3.    Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача плана од 12 до 18 часова, уторком и четвртком у згради Градске управе Града Београда, Ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
4.    Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, Краљице Марије 1, закључно са 24. фебруаром 2021. године. 


Текст и графика: