четвртак, 11. фебруар 2021.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Обавештење о одлагању јавне седнице у вези са Нацртом плана детаљне регулације за део блока 20, ГО Нови Београд

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 09/20)

Објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о одлагању термина јавне седнице у вези са Нацртом плана детаљне регулације за део блока 20, Градска општина Нови Београд

1. ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда у вези са Нацртом плана детаљне регулације за део блока 20, Градска општина Нови Београд са Извештајем о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину, која је заказана за 11. фебруар 2021. године у 13 часова, у згради Градске управе града Београда, у Улици краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату) ОДЛАЖЕ СЕ ИЗ ТЕХНИЧКИХ РАЗЛОГА.

2. Термин одржавања јавне седнице биће оглашен накнадно.