петак, 19. фебруар 2021.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину,

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 
Сeкретаријат за заштиту животне средине
Београд, Карађорђева 71


објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија” а.д. из Београда, Таковска 2, поднело је Секретаријату за заштиту животне средине захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта радио-базне станице мобилне телефоније „БГ-Јурија Гагарина 7 (Самачки хотел)“ - БУ1080, БЛ1080, БО1080, планиранe на стамбеном објекту, на катастарској парцели број 5174/2 КО Нови Београд, у улици Јурија Гагарина 139, на подручју градске општине Нови Београд.

Позива се заинтересована јавност да изврши увид у садржину захтева на званичном сајту (www.beograd.rs, Градски огласи).

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 4. март 2021. године.

Обавештење се објављује на основу члана 10. ст. 1. и 2. и члана 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 36/09).