петак, 19. фебруар 2021.

Секретаријат за урбанизам

Измена термина одржаваља раног јавног увида поводом ПДР за изградњу КЦС „Чукарица-нова”


Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је на седници одржаној 18.02.2021. године, усвојила Информацију Секретаријата за урбанизам и грађевиске послове од 10.02.2021. године, о потреби корекције датума одржавања раног јавног увида у Елаборат за рани јавни увид поводом израде Плана детаљне регулације за изградњу КЦС „Чукарица-нова“ са потисним водом до преливне грађевине код „Господарске механе“, градске општине Чукарица и Савски венац, на рани јавни увид и на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20)
оглашава
ИЗМЕНУ ТРЕМИНА ОДРЖАВАЊА РАНОГ ЈАВНОГ УВИДА
поводом израде
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ КЦС „ЧУКАРИЦА-НОВА“ СА ПОТИСНИМ ВОДОМ ДО ПРЕЛИВНЕ ГРАЂЕВИНЕ КОД „ГОСПОДАРСКЕ МЕХАНЕ“, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА И САВСКИ ВЕНАЦ

Због техничке грешке, до које је дошло, приликом објављивања огласа у дневном листу „Вечерње новости“, (оглас је објављен 9. фебруара 2021. године уместо 8. фебруара 2021. године), мењају се чланови 1. и 4. огласа, тако да гласе: 
РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе Града Београда, Ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену) од 9. до 25. фебруара 2021. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова. 
Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, Краљице Марије 1, закључно са 25. фебруаром.2021. године. 

Рани јавни увид - текст и графика