понедељак, 22. фебруар 2021.

Секретаријат за урбанизам и грађевиснке послове

Рани јавни увид - ПДР за гасификацију делова општине Раковица

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је на седници одржаној 21.01.2021. године, упутила Елаборат за рани јавни увид поводом израде Плана детаљне регулације за гасификацију делова општине Раковица, Градска општина Раковица, на рани јавни увид и на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20)
оглашава
РАНИ ЈАВНИ УВИД
поводом израде
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ГАСИФИКАЦИЈУ ДЕЛОВА ОПШТИНЕ РАКОВИЦА, ГРАДСКА ОПШТИНА РАКОВИЦА

 

1.    РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе Града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (у сутерену) од 22. фебруара до 8. марта 2021. године сваког радног дана од 9 до 18 часова.
2.    У току раног јавног увида, Елаборат за рани јавни увид за потребе израде Плана, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи”. 
3.    Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача плана од 12 до 18 часова, уторком и четвртком у згради Градске управе Града Београда, Улица 27. марта бр. 43-45 (у сутерену)
4.    Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, Краљице Марије 1, закључно са 8. мартом 2021. године. 
 

Текст и графика за РЈУ