петак, 19. фебруар 2021.

Секретаријат за привреду

Јавни позив за подношење понуда за јавну набавку број 1/2021

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за привреду

Краљице Марије 1

објављује

Јавни позив
за подношење понуда јавну набавку број 1/2021 – Трошкови складиштења, очувања квалитета и занављања меркантилне пшенице

Назив наручиоца: ГРАД БЕОГРАД-ГУ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ
Адреса: КРАЉИЦЕ МАРИЈЕ 1, Београд, 11000
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета набавке: Услуге
Назив предмета набавке: Трошкови сладиштења, очувања квалитета и занављања меркантилне пшенице
Главна ЦПВ ознака: 63122000
Подаци о партијама
Овај предмет набавке није обликован у партије.
Главно место извршења: Србобран, улица Пролетерска број 2
Критеријум за доделу уговора на основу: Цене
Трајање уговора: у месецима: 24
Документација о набавци је доступна уз бесплатан, неограничен и несметан директан приступ на: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Понуде или пријаве морају се поднети електронски на: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Рок за подношење понуда или пријава: 2.3.2021. 12:00:00
Отварање понуда
Датум и време: 2.3.2021. 12:30:00
Место: Краљице Марије 1/17, канцеларија 1705
Подаци о поступку отварања понуда У поступку отварање понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача. Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају Комисији за јавну набавку наручиоца уручити писмена овлашћења за учешће у поступку јавног отварања понуда које мора бити заведено код понуђача.