петак, 26. фебруар 2021.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 52/20, партија 2

На основу чл. 116. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)
Град Београд
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове


обjављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
за  јавну набавку у отвореном поступку
52/20 – Сервисирање са обезбеђивањем резервних делова за фотокопир апарате и штампарску машину, партија 2

 

Обавештење