уторак, 2. март 2021.

Секретаријат за заштиту животне средине

Jавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројекта од јавног интереса у области заштите животне средине на територији града Београда у 2021. години

ГРАД БЕОГРАД 
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
објављује
ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА, У 2021. ГОДИНИ

Секретаријат за заштиту животне средине је на основу Законa о удружењима („Службени гласник РС”, број  51/09, 99/11- др. закони и 44/2018- др. закон), Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, бр. 16/18) и Одлуке о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката од јавног интереса које реализују удружења у области заштите животне средине који се финансирају и суфинансирају из буџета града Београда („Службени лист града Београда“, број 36/17 и 85/19) обезбедио средства за финансирање и суфинансирање пројеката које реализују удружења у области заштите животне средине на територији града Београда, а који су од јавног интереса и односе се на следеће области:
-    Еколошко образовање и информисање: популаризација, подстицање, усмеравање и јачање свести о значају заштите животне средине (информисање, промотивне активности, издаваштво, фестивали, кампање, еколошке изложбе и сл), унапређење знања о одређеној теми кроз организовање неформалних образовних активности (семинари, стручни скупови, предавања и др), као и  друге активности које доприносе образовању, одговорном понашању и активном укључивању грађана у заштиту животне средине Београда.
-    Заштита природе: заштита и одрживи развој природних добара и ресурса, заштита биодиверзитета; промовисање важности очувања заштићених природних добара;
-    Климатске промене: адаптација на климатске промене, пошумљавање, заштита вода, заштита ваздуха, заштита земљишта, коришћење обновљивих извора енергије и др;
-    Управљање отпадом: селективно сакупљање и рециклажа отпада и друге активности у области управљања отпадом; 

Укупна средстава обезбеђена за спровођење јавног конкурса у буџету града Београда износе 25.000.000,00 динара, у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2021. годину („Службени лист града Београда“, број 137/20) и Финансијским планом прихода и расхода Секретаријата за заштиту животне средине за 2021. годину. 

Право учешћа на јавном конкурсу имају сва удружења основана у складу са Законом о удружењима („Службени гласник РС”, број  51/09, 99/11- др. закони и 44/2018- др. закон) која су регистрована у Београду и која, сагласно одредбама свог оснивачког акта, обављају активности у области заштите животне средине (у даљем тексту: удружење).

Удружење на јавном конкурсу може да конкурише за укупно утврђену вредност прoјекта или за недостајући део средстава. Ако конкурише за недостајући део средстава обавезно доставља изјаву која се односи на висину средстава обезбеђених из других извора финансирања.
Удружење може да учествује на јавном конкурсу само са једним пројектом који се реализује у целини на територији Београда.
Крајњи рок за реализацију пројекта је 30. новембар 2021. године.     
Пријава на јавни конкурс доставља се на попуњеном Обрасцу пријаве уз који се подноси следећа документација:
-    потписана и оверена изјава подносиоца пријаве која се односи на податке о пројекту,
-    потписана и оверена изјава подносиоца пријаве која се односи на висину средстава обезбеђених из других извора финансирања,
-    друга документа која удружење сматра одговарајућим за предложени пројекат (на пример: писма препоруке и писма подршке ако постоје, биографије координатора пројеката и кључних лица укључених у рад на пројекту). 

Уз Образац пријаве, неопходно је доставити и попуњен Образац предлога буџета.

Образац пријаве и Образац предлога буџета се преузимају са званичне интернет странице града Београда (www.beograd.rs)  и Портала e-Uprave.

Удружења могу конкурисати са пројектима чија најмања вредност износи 150.000,00 динара, а највиша вредност износи 1.500.000,00 динара.

НАПОМЕНА:Уколико обезбеђена средства од Секретаријата износе 1.000.000,00 и више динара, неопходно је у Предлогу буџета предвидети трошкове ревизије. 

Приликом израде планираног буџета пројекта, удружење дефинише трошкове према Обрасцу пријаве. Неће бити прихваћени следећи трошкови:
-    трошкови настали пре потписивања уговора,
-    трошкови активности на припреми пројекта,
-    трошкови адаптације објекта,
-    трошкови набавке рачунарске опреме,
-    трошкови превоза ван територије града Београда,
-    трошкови такси превоза,
-    трошкови више од једног телефонског рачуна на месечном нивоу током трајања пројекта,
-    трошкови угоститељских услуга (осим кетеринга за потребе промоције),
-    трошкови људских ресурса који прелазе трећину укупно одобреног буџета пројекта (осим ако природа пројекта то не чини неопходним, што се образлаже у предлогу пројекта, у зависности од обима и врсте активности).

Буџет пројекта исказује се у динарима. Све трошкове треба обрачунати у бруто износу.

Рок за достављање пријаве је 15 дана од дана објављивања овог Јавног конкурса.

Ковертирану пријаву доставити на адресу Писарнице: 

Секретаријат за заштиту животне средине
Ул. 27. марта бр.43-45
11000 Београд
са назнаком: Пријава на јавни конкурс за финсирање и суфинансирање пројеката од јавног интереса у области заштите животне средине на територији града Београда, у 2021. години
 (НЕ ОТВАРАТИ)

На полеђини коверте неопходно је написати пуно име и адресу организације. 

НАПОМЕНА: Конкурсна документације доставља се и у електронском облику,  на адресу ekonvo@beograd.gov.rs, у пдф формату, у наведеном року.

Конкурсна комисија ће у року од најдуже 30 дана од дана истека рока за подношење пријава утврдити предлог Листе вредновања и рангирања пријављених пројеката применом следећих критеријума:
-    квалитет пројекта (популаризација, подстицање и јачање свести о значају заштите животне средине; циљна група и начин укључивања; промотивне активности; могућност развијања пројекта и његова одрживост, оригиналност, актуелност теме и др),
-    циљеви који се постижу (обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења животне средине града Београда, могућност развијања пројекта и др),
-    начин финансирања,
-    оправданост буџета пројекта,
-    претходно искуство удружења у области животне средине (пројекти, писма препоруке и подршке и др),
-    сарадња са другим субјектима у реализацији пројеката.
НАПОМЕНА: Начин вредновања и рангирања по утврђеним критеријумима и мерилима се налази у Прилогу 1. Одлуке о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката од јавног интереса које реализују удружења у области заштите животне средине који се финансирају и суфинансирају из буџета града Београда („Службени лист града Београда“, број 36/17 http://www.sllistbeograd.rs/pdf/2017/36-2017.pdf#view=Fit&page=7 и 85/19 http://www.sllistbeograd.rs/pdf/2019/85-2019.pdf#view=Fit&page=16).
Предлог листе вредновања и рангирања пријављених пројеката се објављује на званичној интернет страници града Београда (www.beograd.rs) и Порталу e-Uprave.
Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од 3 дана од дана објављивања Предлога листе вредновања и рангирања пријављених пројеката.
Учесници конкурса имају право приговора на Предлог листе вредновања и рангирања пријављених пројеката у року  од 8 дана од дана њеног објављивања.
Одлуку о приговору доноси руководилац организационе јединице Градске управе града Београда у року од 15 дана од дана пријема приговора.
Одлуку о избору пројеката руководилац организационе јединице Градске управе града Београда надлежне за послове заштите животне средине доноси у року од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора, а по прибављеној сагласности градоначелника града Београда.
Одлука о избору пројеката се објављује на интернет страници града Београда, као и на Порталу e-Управе.
Удружења чији пројекти су одабрани за финансирање или суфинансирање су дужни да пре потписивања уговора са Секретаријатом за заштиту животне средине, Градска управа града Београда, доставе следећа документа: 
    Изјаву да средства за реализацију одобреног пројекта нису на други начин већ обезбеђена, 
    Изјаву о непостојању сукоба интереса,
    Интерни акт о антикорупцијској политици.

Све обавезе које се односе на праћење реализације пројектних активности, начина извештавања и сл. биће прецизирани уговором.

Особа за контакт за све додатне информације:
-    Гордана Шћепановић gordana.scepanovic@beograd.gov.rs
-    Ана Бановић ana.banovic@beograd.gov.rs