среда, 10. март 2021.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Одлагање јавне седнице Комисије за планове Скупштине града Београда - УМП

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда са седнице која је одржана 09.03.2021. године, о одлагању заказаног термина за одржавање јавне седнице у вези са Нацртом плана детаљне регулације за соабраћајни потез УМП-а од саобраћајнице Т6 до Панчевачког моста – сектор 3, од изласка из тунела у Др Милутина Ивковића до чвора „Шумице“, Градске општине Савски венац и Вождовац  и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20)
оглашава
ОДЛАГАЊЕ ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ
КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА
У ВЕЗИ СА НАЦРТОМ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА СОАБРАЋАЈНИ ПОТЕЗ УМП-А ОД САОБРАЋАЈНИЦЕ Т6 ДО ПАНЧЕВАЧКОГ МОСТА – СЕКТОР 3, ОД ИЗЛАСКА ИЗ ТУНЕЛА У ДР МИЛУТИНА ИВКОВИЋА ДО ЧВОРА „ШУМИЦЕ“, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ И ВОЖДОВАЦ

1.Имајући у виду заинтересованост јавности за планско решење и тренутну епидемиолошку ситуацију, одлаже се одржавање јавне седнице по обављеном јавном увиду у Нацрт плана детаљне регулације за соабраћајни потез УМП-а од саобраћајнице Т6 до Панчевачког моста – сектор 3, од изласка из тунела у Др Милутина Ивковића до чвора „Шумице“, Градске општине Савски венац и Вождовац, која је била заказана за 18.03.2021. године, до даљег.
2.Време и место одржавања јавне седнице, биће накнадно оглашени у дневном и локалном листу, као и на званичној Интернет презентацији Града Београда www.beograd.rs, у рубрици „Градски огласи“.