субота, 20. март 2021.

Секретаријат за инвестиције

Јавни позив за јавну набавку број 9/21


ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ
Београд, Трг Николе Пашића 6
објављује
Јавни позив
за јавну набавку радова редни број 9/21 – Извођење радова на реконструкцији, санацији и адаптацији дела објекта у Ул. Савска 9

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета набавке: Радови
Назив предмета набавке: Извођење радова на реконструкцији, санацији и адаптацији дела објекта у улици Савска 9
Главна ЦПВ ознака: 45000000
Подаци о партијама
Овај предмет набавке није обликован у партије.
Главно место извршења: Пословно стамбени објекат у Савској бр.9, Београд, КП бр. 845, КО Савски венац
Критеријум за доделу уговора на основу: Цене
Трајање уговора: 
у данима: 300
Документација о набавци је доступна уз бесплатан, неограничен и несметан директан приступ на: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Понуде или пријаве морају се поднети електронски на: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Рок за подношење понуда или пријава: 13.4.2021. 11:00:00
Отварање понуда
Датум и време: 13.4.2021. 11:30:00
Место: Град Београд – Градске управе града Београда, Секретаријата за инвестиције, канцеларији 616, 6 спрат, Трг Николе Пашића 6, Београд
Подаци о поступку отварања понуда Представници понуђача који присуствују отварању понуда достављају овлашћење за заступање. Овлашћење мора да буде заведено код понуђача и потписано од стране одговорног лица понуђача. Јавно отварање понуда ће се обавити у просторијама Града Београда – Градске управе града Београда, Секретаријата за инвестиције, канцеларији 616, 6 спрат, Трг Николе Пашића 6, Београд, уз присуство овлашћених представника заинтересованих понуђача.