среда, 31. март 2021.

Секретаријат за спорт и омладину

Јавни позив за подношење пријава за посебне програме у области спорта у граду Београду за 2021. годину


ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за спорт и омладину града Београда


расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА
ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ БЕОГРАДУ ЗА 2021. ГОДИНУ


Посебни програми из области спорта утврђени су Законом о спорту (,,Сл.гласник РС“, бр. 10/16) , Одлуком о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта у Београду („Сл. лист града Београда“, бр. 57/13, 43/15 , 96/16 и 85/19) и Правилником о одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у граду Београду („Сл. лист града Београда“, бр.85/2020) и то за следеће програмске активности:
1.    обезбеђивање услова и организација спортских кампова за спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима;
2.    унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско - здравственог образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг образовање;
3.    спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично понашање, намештање спортских резултата и друго).
Ко има право да се пријави:
Право подношења пријаве имају правна лица која имају регистровано седиште на територији града Београда и то:
1.    Спортски савез Београда, у своје име и у име својих чланова; 
2.    Градски грански спортски савези; 
3.    Струковна удружења у области спорта; 
4.    Спортске организације (спортски клубови и спортска друштва)
Носиоци програма који поднесу годишњи програм којим су обухваћени и посебни програми, не могу за исте активности да поднесу и посебан програм по јавном позиву.
Услови које подносилац програма мора да испуни:
1.    да буде уписан у одговарајући регистар у складу са Законом;
2.    да искључиво или претежно послује на недобитној основи, ако Законом није другачије одређено;
3.    да има седиште на територији града Београда;
4.    да је директно одговоран за реализацију програма;
5.    да је претходно обављао делатност у области спорта најмање једну годину;
6.    да је са успехом реализовао претходно одобрене програме чији је извештај о реализацији прихваћен у целости, осим у случају да програм подноси први пут;
7.    да испуњава услове за обављање спортских активности и делатности у складу са Законом, a које су у вези са предлогом програма;
8.    да располаже капацитетима за реализацију програма.
Пријаве програма се неће разматрати уколико је:
1.    подносилац програма у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности; 
2.    подносилац програма у блокади пословног рачуна, има пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања;
3.    подносилац програма у последње две године правноснажном одлуком кажњаван за прекршај или привредни преступ у вези са његовом делатношћу;
4.    утврђено да подносилац програма не може добијати средства из јавних прихода за реализацију својих програма две године од дана када је утврђено да је у потпуности ненаменски употребио одобрена средстава добијена из буџета града Београда за реализацију програма или својим пропустом није постигао у битном делу планиране ефекте програма којима се остварује општи интерес у области спорта.
Конкурс за реализацију посебних програма је отворен до 13.04.2021. године, за програме који ће се реализовати у периоду од 1. јуна до 31. децембра 2021. године. 
Потребна документација (Упутство и Образац 7.1 који је саставни део предлога програма) преузима се са званичног интернет сајта града Београда www.beograd.rs.
Додатне информације могу се добити на сајту града Београда www.beograd.rs и на број телефона 011/715-7844 сваког радног дана од 9 до 12 часова.