понедељак, 5. април 2021.

Секретаријат за привреду

Обавештење о расписивању огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Београду

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“ бр.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020 и 133/2020) и члана 1 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини („Службени лист града Београда“ број 23/2009), градоначелник града Београда је дана 01. априла 2021. године, донео Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Београду

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за привреду

Београд, Краљице Марије 1

Објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
О РАСПИСИВАЊУ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ БЕОГРАДУ

I
– Предмет јавног надметања – 

1. Расписује се оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини по условима првог круга у граду БЕОГРАДУ, за агроекономску 2020./2021. годину, на подручју градских општина: Барајево, Вождовац, Гроцка, Звездара, Земун, Лазаревац, Младеновац, Нови Београд, Обреновац, Палилула, Раковица, Сопот, Сурчин и Чукарица, а које је обухваћено Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Београда за 2020. годину.
Расписује се оглас за јавну лицитацију у првом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду БЕОГРАДУ, за агроекономску 2020./2021. годину, по годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2019. годину, за парцеле које су предмет раскинутих Уговора на подручју градских општина: Земун и Сурчин.
2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради града БЕОГРАДА, у канцеларији бр.1710 Одељење за пољопривредно земљиште сваког радног дана од 09 до 12 часова, као и на веб презентацији Управе за пољопривредно земљиште.
Контакт особе: Драгана Степановић, Саша Велисављевић и Душан Марчетић, тел. 011/715-7341, 011/715-7391 и 011/715-7389.
3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.
4. О терминима за обилазак пољопривредног земљишта које се даје у закуп и на коришћење, заинтересовани понуђачи се могу информисати на сајту града Београда www.beograd.rs, у одељку Градски огласи, конкурси и тендери – Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Београду, као и на веб презентацији Управе за пољопривредно земљиште www.upz.minpolj.gov.rs.
5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта. 
6. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног земљишта у државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на коришћење.
7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.
8. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јединице јавних надметања означених * и * * у табели тачке 1. овог огласа није било издато најмање последње три агроекономске године и није било предмет коришћења.
9. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.

II 
– Услови за пријављивање на јавно надметање – 

1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини има:
 - физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа и које је власник најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта;
 - физичко лице – уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године на подручју јединице локалне самоуправе која спроводи јавно надметање, а чија се парцела граничи са земљиштем у државној својини које је предмет закупа;
 - правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, које је власник пољопривредног земљишта најмање 10 ха у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа и има седиште на подручју јединице локалне самоуправе којој припада та катастарска општина.
2. Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини
- за бројеве јединица јавних надметања означених * у табели тачке 1. овог огласа има физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу;
- за бројеве јединица јавних надметања означених ** у табели тачке 1. овог огласа има правно лице и предузетник које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу, које је у својству претежне делатности регистровано или има у оснивачком акту наведену енергетску делатност прописану законом којим се уређује област енергетике, а за чије обављање се користе обновљиви извори од биомасе и сточарства и да у року од три године од дана закључења уговора о коришћењу земљишта достави доказ о прибављеној употребној дозволи за енергетски објекат за чији рад се планира коришћење обновљивих извора од биомасе који гласи на име лица са којим је закључен уговор о коришћењу, у супротном уговор престаје да важи, а Регистрованом пољопривредном газдинству се утврђује пасиван статус.
3. Поступак јавног надметања спроводи се електронским путем, преко веб-апликације за
спровођење јавног надметања - https://gp.upz.minpolj.gov.rs/InzemBid (у даљем тексту:
Апликација) која се налази на званичној веб-презентацији Управе за пољопривредно
земљиште.
4. Поступак јавног надметања одржава се ако је благовремено достављена најмање једна уредна пријава на јавни оглас у Aпликацији за спровођење јавног надметања и ако се достави доказ о уплати депозита за свако јавно надметање појединачно.
5. Понуђач je дужaн да заједно са пријавом за јавно надметање достави доказ о уплати
депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. овог огласа, за свако јавно надметање појединачно, на рачун градске управе БЕОГРАД број: 840-604804-04 по моделу 97 са позивом на број 3309400421, осим ако је за јединицу јавног надметања утврђен износ депозита мањи од 1.000 динара, понуђач не мора да уплати депозит и достави доказ ради учешћа на јавном надметању за ту јединицу јавног надметања.
6. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након јавног
надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. Ако
најповољнији понуђач одустане, најповољнијим понуђачем сматра се лице које је следеће по реду на ранг листи понуђача. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа.
7. Најповољнији понуђач јесте понуђач који испуњава услове за закуп и коришћење
пољопривредног земљишта из закона којим се уређује пољопривредно земљиште и понуди највишу цену закупа за јединицу јавног надметања.
8. Ако се за јединицу јавног надметања пријави више учесника који испуњавају услове за
закуп и коришћење пољопривредног земљишта и која су понудила највишу цену закупа у
истом износу, даје се у закуп оном понуђачу чија је пријава прва пристигла у Апликацију.
9. Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини немају правна и физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која:
1) су у пасивном статусу;
2) нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини;
3) су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини;
4) су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп;
5) су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини;
6) су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп.

III
– Документација за пријављивање на јавно надметање –

1. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини понуђач доказује следећом докуменатацијом: 
 - за физичко лице:
 -потврда о активном статусу из Регистра пољопривредних газдинстава за три године;
 -доказ о месту пребивалишта три године у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа;
 -као доказ о власништву најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта извод из јавне евиденције о непокретности (не старији од шест месеци);
 -за физичко лице:
 -потврда о активном статусу из Регистра пољопривредних газдинстава за три године;
 -доказ о месту пребивалишта три године на подручју јединице локалне самоуправе која спроводи јавно надметање;
 -као доказ о власништву пољопривредног земљишта које се граничи са земљиштем које је предмет закупа извод из јавне евиденције о непокретности и катастарски план (не старији од шест месеци); 
 -за правно лице:
 -потврда о активном статусу из Регистра пољопривредних газдинстава за три године;
 -као доказ о власништву најмање 10 ха пољопривредног земљишта правног лица у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа извод из јавне евиденције о непокретности (не старији од шест месеци);
 -као доказ да има седиште на подручју јединице локалне самоуправе у којој се налази земљиште које је предмет закупа извод из привредног регистра (не старији од шест месеци).
2. Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу за бројеве јединица јавних надметања означени * у табели тачке 1. овог огласа понуђач доказује следећом докуменатацијом:
-за физичка лица личном картом или очитаном личном картом за личне карте са чипом и потврдом о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;
- за правна лицa изводом из привредног регистра (не старији од шест месеци) и потврдом о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;
3. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства понуђач за бројеве јединица јавних надметања означених ** у табели тачке 1. овог огласа доказује следећом докуменатацијом:
-потврдом о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;
-изводом из привредног регистра (не старији од шест месеци), односно оснивачким актом као доказ да је регистровано за енергетску делатност за чије обављање се користе обновљиви извори од биомасе и сточарства.

Понуђач се пријављује и прилаже скенирану, односно фотографисану документацију којом доказује испуњеност услова за остваривање права закупа и коришћења путем Апликације, и то:
1.за закуп пољопривредног земљишта у државној својини документацију наведену у делу III тачка 1.
овог огласа и доказ о уплати депозита;
2.за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу
документацију наведену у делу III тачка 2. овог огласа;
3.за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из
обновљивих извора од биомасе и сточарства документацију наведену у делу III тачка 3. овог огласа;
 
Понуђач одговара за тачност података које уноси у Апликацију, као и за веродостојност исправа које прилаже, а које морају да буду читљиве.

IV
– Рок за подношењe пријаве –

Рок за пријављивање и подношење документације у Апликацију је до 14 сати, дана 14. април 2021. године.
Непотпуне пријаве неће се разматрати.
Једном поднета пријава са понудом не може се мењати.

V
– Јавно надметање –

Отварање понуда за давање у закуп и на коришћење земљишта из дела I. тачке 1. овог огласа одржаће, за све катастарске општине, дана 23. април 2021. године са почетком у 13 часова.

Након истека рока за пријаву из дела IV овог огласа, а пре дана одређеног за отварање понуда из дела V овог огласа, надлежни орган јединице локалне самоуправе утврђује испуњеност услова за остваривање права закупа и коришћења свих подносилаца захтева на основу документације приложене у Апликацији.
На дан отварања понуда, из дела V овог огласа, из Апликације се према висини понуде аутоматски формира ранг листа понуђача за које је утврђено да испуњавају услове за закуп и коришћење пољопривредног земљишта.
Ранг листа понуђача објављује се на званичној веб – презентацији Управе за пољопривредно земљиште и садржи списак лица који испуњавају услове за остваривање права закупа и коришћења пољопривредног земљишта рангираних према висини понуде, време доставе захтева и списак лица који не испуњавају услове за остваривање права закупа пољопривредног земљишта.

VI
– Плаћање закупнине –

Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем курсу Народне банке Србије на дан отварања понуда.
Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

VII 
 – Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања –
 

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правноснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде преко градске управе града БЕОГРАДA.
Уколико је период закупа дужи од једне године, закупнина се плаћа најкасније до 30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа потребно је доставити и:
- гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног
земљишта или
- уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или
- доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа. 

Ову одлуку објавити на веб презентацији Управе за пољопривредно земљиште, на огласној табли градске управе БЕОГРАДА и месним канцеларијама, и на веб презентацији града БЕОГРАДА, с тим што ће се рок за подношење пријаве рачунати од дана објављивања на веб презентацији Управе за пољопривредно земљиште.