петак, 16. април 2021.

Секретаријат за спорт и омладину

Јавни позив за достављање предлога програма у области спорта које ће суфинансирати Град Београд за учеснике основних и средњих школа

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за спорт и омладину

упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА,
KOJЕ ЋЕ СУФИНАНСИРАТИ ГРАД БЕОГРАД – ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ У ПЕРИОДУ ОД 01. ЈУЛА ДО 31. АВГУСТА 2021. ГОДИНЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА У БЕОГРАДУ

Предмет овог јавног позива су бесплатни програми за ученике основних и средњих школа који садрже спортско - рекреативне активности, а односе се на следеће целине:
Целина А: 
А.1.     Школе пливања (обука непливача и усавршавање технике пливања) и рекреативно пливање.
А.2. Спортско - рекреативни кампови који обухватају више програмских активности и организован вишечасовни дневни боравак. 
А.3.    спортско - рекреативни програми за ученике са инвалидитетом основних и средњих школа у Београду који обухватају више различитих спортских активности као и програм рекреативног пливања.
Целина Б: 
Програм - бесплатани дани пливања на отвореним базенима у Београду („Бесплатна среда“).
За целине А.1, А.2 и целину Б позив се упућује следећим предлагачима:
Установама физичке културе, јавним предузећима и привредним друштвима, којима је оснивач Град Београд, градска општина или Република Србија, и основани су за обављање делатности у области спорта, сходно одредби чл. 3. ст. 1. тачка 2) Закона о спорту („Сл. гласник РС“, бр. 10/2016).
За целину А.3, позив се упућује следећим предлагачима:
Спортском савезу особа са инвалидитетом Београда и спортским организацијама које су чланице Спортског савеза особа са инвалидитетом Београда, а које су у претходне 3 године (минимум три године) учествовале у реализацији спортско - рекреативних програма, у раду са особама са инвалидитетом у области спорта и који су суфинансирани из буџета града Београда.
Услови које подносилац програма мора да испуни:
1.    да буде уписан у одговарајући регистар у складу са Законом;
2.     да искључиво или претежно послује на недобитној основи, ако Законом није другачије одређено;
3.     да има седиште на територији града Београда;
4.     да је директно одговоран за реализацију програма;
5.     да је претходно обављао делатност у области спорта најмање две године;
6.     да је регистрован за област спорта за који се подноси пријава програма;
7.     да је са успехом реализовао претходно одобрене програме чији је извештај о реализацији прихваћен у целости, осим у случају да програм подноси први пут;
8.     да испуњава услове за обављање спортских активности и делатности у складу са Законом, a које су у вези са предлогом програма и
9.     да располаже капацитетима за реализацију програма.
Пријаве програма неће се разматрати уколико је подносилац програма у:
1.    поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања
 делатности; 
2.    блокади пословног рачуна, има пореске дугове или дугове према организацијама
 социјалног осигурања и 
3.    последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са својим финансијским пословањем, коришћењем имовине, раду са децом и спречавањем негативних појава у спорту.
Предлагачи програма могу преузети Упутство за достављање предлога програма у области спорта, кojе ће суфинансирати град Београд – Градска управа града Београда - Секретаријат за спорт и омладину у периоду од 01. јула до 31. августа 2021. године, за ученике основних и средњих школа у Београду, које садржи прописане услове које предлагач треба да испуни за организовање програма, са обрасцима који су саставни део предлога програма, у Секретаријату за спорт и омладину, Београд, Ул. Краљице Марије бр. 1/XI, сваког радног дана од 10 до 12 часова.
Потребна документација може се преузети и са званичног интернет сајта града Београда: www.beograd.rs, у делу – ГРАДСКИ ОГЛАСИ.
Све додатне информације могу се добити и телефонским путем на телефоне Секретаријата за спорт и омладину: 011/715-7813 и 011/715-7463. 
Последњи дан за подношење предлога програма је 5. 5.2021. године.