субота, 17. април 2021.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Претходно информативно обавештење за јавну набавку – Спровођење послова превентивне заштите деце у предшколским установама

Претходно информативно обавештење
Циљ овог обавештења је скраћење рокова за пријем понуда
Назив наручиоца: ГРАД БЕОГРАД-ГУ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ
Адреса: КРАЉИЦЕ МАРИЈЕ БР.1, Београд, 11000
Врста поступка јавне набавке: Претходно обавештење
Врста предмета набавке: Услуге
Назив предмета набавке: Спровођење послова превентивне здравствене заштите деце у предшколским установама града Београда
Главна ЦПВ ознака: 85100000
Подаци о партијама
Овај предмет набавке није обликован у партије.
Главно место извршења: Предшколске установе на територији града Београда
Критеријум за доделу уговора на основу: Цене
Трајање уговора: 
у месецима: 12
Документација о набавци је доступна уз бесплатан, неограничен и несметан директан приступ на: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Понуде или пријаве морају се поднети електронски на: https://jnportal.ujn.gov.rs/