среда, 21. април 2021.

Секретаријат за спорт и омладину

Позив за достављање предлога пројекта од јавног интереса у областима омладинског сектора које ће се суфинансирати Град Београд – Секретаријат за спорт за време трајања летњег распуста 2020/2021. године


ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за спорт и омладину
Београд, Краљице Марије 1
упућује
ПОЗИВ
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА КOJЕ ЋЕ СУФИНАНСИРАТИ ГРАД БЕОГРАД – СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ЛЕТЊЕГ РАСПУСТА ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ ЗА УЧЕНИКЕ ЗАВРШНОГ РАЗРЕДА ОСНОВНИХ И УЧЕНИКЕ СВИХ РАЗРЕДА СРЕДЊИХ ШКОЛА У БЕОГРАДУ


Предмет овог конкурса су пројекти од јавног интереса у областима омладинског сектора који ће се реализовати током летњег распуста школске 2020/2021. године, а који су бесплатни за ученике завршног разреда основних и ученике свих разреда средњих школа у Београду.
Период реализације је од 1. јула до 31. августа 2021. године
Предлози пројеката који су предмет овог јавног позива су: 
- Пројекти који се односе на рад са талентованим младима
-Пројекти из активизма, социјалне укључености, здравих стилова живота и правилног коришћења слободног времена
-Пројекти из области неформалног образовања, безбедоносне едукације и борбе против вршњачког насиља и насиља у породици
-Пројекти који се односе на рад са младима из маргинализованих група  и дисфункционалних породица 
-Пројекти из области науке
-Пројекти из области уметности
-Пројекти обуке традиционалним вештинама старих заната
Обавезни услови:
-да сви кандидовани пројекти буду бесплатни за кориснике;
-да се пројекат реализује (директан рад са корисницима) у трајању од најмање 40 часова у току периода реализације и то:
- Јул - најмање 20 часова
- Август - најмање 20 часова
- да носилац пројекта има седиште на територији града Београда;
-поседовање референц листе за предлагаче пројеката који први пут достављају пројекте (искуство у реализацији пројеката, препоруке експерата); 
 -да је обезбеђено најмање 10% од укупних трошкова пројекта из сопствених средстава или неког другог извора;

Пројекти којима је претходно по основу конкурса за достављање пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора у граду Београду који ће се суфинансирати и реализовати у 2021. години, већ одобрено суфинансирање, не могу бити предмет пријаве по основу овог позива. 

Позив се упућује:
-Удружењима младих, удружењима за младе и њиховим савезима, установама, научноистраживачким институтима и другим правним лицима 
Потребна документација (упуство које садржи прописане услове које предлагач треба да испуни за организовање пројекта и образац пријаве који је саставни део предлога пројекта) преузима се са званичне интернет странице Града Београда: www.beograd.rs 
Додатне информације могу се добити на број телефона: 715-7430 или у Секретаријату за спорт и омладину, Краљице Марије 1/ХX (канцеларија na 20-ом спрату) сваког радног дана од 09:00 до 14:00 часова.
Рок за подношење предлога је 29.04.2021. године.