недеља, 25. април 2021.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у План детаљне регулације - Унутрашњи магистрални полупрстен, улица Драгослава Срејовића, Звездарске шума и улица Љубице Луковић

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са Закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је, на седници одржаној 04.03.2021. године утврдила Нацрт плана детаљне регулације за подручје између Унутрашњег магистралног полупрстена (УМП), улице Драгослава Срејовића, Звездарске шуме и улице Љубице Луковић, Градска општина Звездара и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20)
оглашава
ЈАВНИ УВИД
У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ИЗМЕЂУ УНУТРАШЊЕГ МАГИСТРАЛНОГ ПОЛУПРСТЕНА (УМП),
УЛИЦЕ ДРАГОСЛАВА СРЕЈОВИЋА, ЗВЕЗДАРСКЕ ШУМЕ И УЛИЦЕ ЉУБИЦЕ ЛУКОВИЋ, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА

1.ЈАВНИ УВИД обавиће се од 26. априла 2021. године до 28. маја 2021. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (у сутерену). 
2.ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у ул. Краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 24. јуна 2021.године у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда. 
3.Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача, од 12 до 18 часова, уторком и четвртком, у згради Градске управе, Улица 27. марта бр. 43-45 (сала II у сутерену).
4.Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у ул. Краљице Марије бр. 1, закључно са 28. 5. 2021. године. 
5.У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи ”.