среда, 28. април 2021.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Обавештење о термину одржавања јавне седнице – Нацрт плана детаљне регулације дела подручја између улица: Мокролушке, Мишка Јовановића, Краљевавачке и Заплањске, ГО Вождовац

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда, која је на седници одржаној 22.04.2021.године утврдила нови термин за одржавање јавне седнице у вези са Нацртом плана детаљне регулације дела подручја између улица: Мокролушке, Мишка Јовановића, Краљевачке и Заплањске, Градска општина Вождовац и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20)
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ 
О ТЕРМИНУ ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ
КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА
У ВЕЗИ СА
НАЦРТОМ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ПОДРУЧЈА ИЗМЕЂУ УЛИЦА: МОКРОЛУШКЕ, МИШКА ЈОВАНОВИЋА, КРАЉЕВАЧКЕ И ЗАПЛАЊСКЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ

 

1.    Јавна седница Комисије за планове о предметном Нацрту плана одржаће се 13. маја 2021. године, у 08 часова, у згради Градске управе града Београда, у Улици краљице Марије бр.1 (сала на XX спрату).
2.    Због великог броја пристиглих примедби, уколико буде потребно, организоваће се више јавних седница, како би се обезбедило присуство свих заинтересованих лица.