четвртак, 29. април 2021.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу објекта гараже, К.О. Савски венац у комплексу КЦС

На основу члана  63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09- исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14 ,145/14,83/18, 31/19, 37/19 и 9/20), 
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ
И
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
оглашавају
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ГАРАЖЕ СПРАТНОСТИ ПО+П+3 НА КАТ. ПАРЦЕЛИ 1482/1 К.О. САВСКИ ВЕНАЦ У КОМПЛЕКСУ КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ

 

1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од  7. до 14.маја 2021. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова.
2.Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је „IBM CONSULT“D.O.O. из Београда, Улица Суботичка бр.23/2.
3. Захтев за израду Урбанистичког пројекта поднео је „IBM CONSULT“D.O.O. из Београда у име инвеститора Клиничког центра Србије, Улица Пастерова бр.2, Београд.
4. У току јавног увида, елаборат за јавни увид за потребе израде Урбанистичког пројекта, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици “Градски огласи“.
5. Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 9 до 15 часова, у згради Градске управе града Београда, Улица 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
6. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Ивана Ђуровић д.и.а; Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Улица краљице Марије бр. 1.
7. Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Улица 27. марта бр. 43-45, најкасније до 14. маја  2021. године.