петак, 7. мај 2021.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за централизовану јавну набавку број 9/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

Краљице Марије 1

објављује

Обавештење о закљученом уговору
за централизовану јавну набавку у отвореном поступку, број 9/20 - Kанцеларијски материјал, обликовану у 12 партија, за партију 11 – филмови, ролне, тонери за телефакс уређаје, пантљике за рачунске машине, остало

Обавештење