среда, 26. мај 2021.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП за архитектонско-урбанистичку разраду објеката на КП 3833 (ГП1), 3834 (ГП2) и 3835 (ГП3) КО Вождовац у Београду

На основу члана  63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09- исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20),
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Краљице Марије 1

Оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА АРХИТЕКТОНСКО-УРБАНИСТИЧКУ РАЗРАДУ ОБЈЕКАТА НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БР. 3833 (ГП1), 3834 (ГП2) И 3835 (ГП3) КО ВОЖДОВАЦ У БЕОГРАДУ

1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) у периоду од 2. до 10. јуна 2021. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова.
2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је предузеће „PC ART” д.о.о., Улица Страхињића Бана бр.66а, Београд.
3. Захтев за потврђивање Урбанистичког пројекта је поднело предузеће „PC ART“ д.о.о., Ул. Страхињића Бана бр.66а, Београд, а у име инвеститора „РАДГОН ДОО БЕОГРАД“ Ул. Малешка 34, Београд и „ДЛД-ПРО ДОО БЕОГРАД“ Улица Малешка 34, Београд.
4. У току јавног увида, елаборат за јавни увид за потребе израде Урбанистичког пројекта, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици “Градски огласи“.
5. Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 9 до 15 часова, у згради Градске управе града Београда, Ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
6. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Ивана Митровић д.и.а; Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Ул. краљице Марије бр. 1.
7. Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Ул. 27. марта бр. 43-45, најкасније до 10. јуна 2021. године.