недеља, 30. мај 2021.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у Нацрт ПДР блока између Бањичког венца, Голешке, Рајка Митића и генерала Павла Јуришића Штурма

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је, на седници одржаној 11.05.2021. године,  утврдила Нацрт плана детаљне регулације блока између улица Бањички венац, Голешке, Рајка Митића и Генерала Павла Јуришића Штурма, Градска општина Савски Венац и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20)
оглашава
ЈАВНИ УВИД
у
НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА БАЊИЧКИ ВЕНАЦ, ГОЛЕШКЕ, РАЈКА МИТИЋА И ГЕНЕРАЛА ПАВЛА ЈУРИШИЋА ШТУРМА,
ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

1.ЈАВНИ УВИД обавиће се од 31. маја 2021. године до 29. јуна 2021. године, сваког радног дана од 9 до 18   часова, у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (у сутерену). 
2.ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Улици Краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату),  15. јула 2021. године, у 13 часова. 
3.Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача Плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе, у Улици 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
4.У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs, у рубрици „Градски огласи ”. 
5.Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици Краљице Марије бр. 1, закључно са 29. јуном 2021. године.  

Текст и графика