недеља, 30. мај 2021.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације за подручје између планиране саобраћајнице Јужни булевар, Улице Господара Вучића и планиране трасе УМП-а

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је, на седници одржаној 27.04.2021. године, утврдила Нацрт плана детаљне регулације за подручје између планиране саобраћајнице Јужни Булевар, Улице господара Вучића и планиране трасе УМП-а, градске општине Вождовац и Врачар, и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20)
оглашава
ЈАВНИ УВИД
У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ИЗМЕЂУ ПЛАНИРАНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ЈУЖНИ БУЛЕВАР, УЛИЦЕ ГОСПОДАРА ВУЧИЋА И ПЛАНИРАНЕ ТРАСЕ УМП-А, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ И ВРАЧАР

1. ЈАВНИ УВИД обавиће се од 31. маја 2021. године до 29. јуна 2021. године. сваког радног дана од 9 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта 43-45 (у сутерену). 
2. ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Улици Краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 13. јула 2021. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда. 
3. Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе, у Улици 27. марта 43-45 (у сутерену).
4. Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Ул. Краљице Марије 1, закључно са 29.6.2021. године.
5. У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи ”.

Текст и графика - КО Вождовац и Врачар