субота, 5. јун 2021.

Секетаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП за изградњу пословног објекта у Блоку 33, Нови Београд

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09- исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20), ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

оглашава
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА У БЛОКУ 33 НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ 1173/3 К.О. НОВИ БЕОГРАД

1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 14. до 21. јуна 2021. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова.
2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је је Предузеће за инжењеринг „BATES“ д.о.о. из Београда, Улица таковска бр.38
3. Захтев Урбанистичког пројекта поднео је „BATES“ д.о.о. из Београда у име Инвеститора Беоблок 33 д.о.о. из Београда, Улица шумадијски трг бр.6а.
4. У току јавног увида, елаборат за јавни увид за потребе израде Урбанистичког пројекта, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици “Градски огласи“
5. Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 9 до 15 часова, у згради Градске управе града Београда, Улица 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
6. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Ивана Ђуровић д.и.а; Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Улица. краљице Марије бр. 1.
7. Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Улица 27. марта бр. 43-45, најкасније до 21. јуна 2021. године.