уторак, 8. јун 2021.

Секретариајт за урбанизам и грађевинске послове

Јава презентација урбанистичког проејкта за изградњу стамбено-пословног компекса на катастарској парцели 2906/21 К.О. Нови Београд у блоку 64

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09- исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/2020, 52/21), 
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове


оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО – ПОСЛОВНОГ КОМПЛЕКСА СПРАТНОСТИ 3П0+П+6+Пс НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ 2906/21 К.О.НОВИ БЕОГРАД У БЛОКУ 64

1.    ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 15. до 23.6.2021. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова.
2.    Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је Привредно друштво „ARHIGRAM“ д.о.о. из Београда, Улица крунска бр.11.
3.    Захтев Урбанистичког пројекта поднело је Привредно друштво „ARHIGRAM“ д.о.о. из Београда, Улица крунска бр.11
4.    У току јавног увида, елаборат за јавни увид за потребе израде Урбанистичког пројекта, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици “Градски огласи“.
5.    Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 9 до 15 часова, у згради Градске управе града Београда, Улица 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
6.    За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Весна Тешић д.и.а. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Улица краљице Марије бр.1
7.    Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Улица 27. марта бр. 43-45, најкасније до 23.јуна 2021. године.

Текст и графика