понедељак, 21. јун 2021.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Рани јавни увид поводом израде ПДР блока измеу улица: Немањине, Светозара Марковића, Краља Милана и Краља Милутина

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је на седници одржаној 
8. 6. 2021. године, упутила Елаборат за рани јавни увид за потребе израде Плана детаљне регулације блока између улица Немањине, Светозара Марковића, Краља Милана и Краља Милутина, градске општине Савски венац и Врачар, на рани јавни увид, и на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20)

оглашава
РАНИ ЈАВНИ УВИД
поводом израде
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА НЕМАЊИНЕ,
СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА, КРАЉА МИЛАНА И КРАЉА МИЛУТИНА,
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ И ВРАЧАР


1.    РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе Града Београда, у Ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену) од 21. 6. до 5. 7. 2021. године, сваког радног дана од 9 до 18  часова.
2.    У току раног јавног увида, Елаборат за рани јавни увид за потребе израде Плана, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи”. 
3.    Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача плана од 12 до 18 часова, уторком и четвртком у згради Градске управе Града Београда, Ул. 27. марта бр. 43-45.
4.    Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, преко писарнице у Ул. краљице Марије бр. 1, закључно са до 5. 7. 2021. године.