уторак, 22. јун 2021.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове и Министарсто грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Рани јавни увид поводом израде просторног плана подручја посебне намене за реализацију пројекта

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

у складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19, 37/19 – др. Закон, 9/20 и 52/21) 

оглашава 
РАНИ ЈАВНИ УВИД 
поводом израде 
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА „СРПСКО-КИНЕСКИ ИНДУСТРИЈСКИ ПАРК МИХАЈЛО ПУПИНˮ 

 

Текст огласa и документацију можете преузети овде: