недеља, 27. јун 2021.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Обавештење о термину одржавању јавне седнице Комисије за планове Скупштине града Београда, у вези са нацртом плана детаљне регулације, ГО Нови Београд

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда, која је на седници одржаној 15.06.2021.године утврдила нови термин за одржавање јавне седнице у вези са Нацртом плана детаљне регулације подручја између привредне зоне „Аутопут“ и Аеродрома „Никола Тесла“, Градска општина Нови Београд са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног плана на животну средину и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21)
оглашава
ОБАВЕШТЕЊЕ
О ТЕРМИНУ ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ
КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА
У ВЕЗИ СА НАЦРТОМ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПОДРУЧЈА ИЗМЕЂУ ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ „АУТОПУТ“ И АЕРОДРОМА „НИКОЛА ТЕСЛА“, ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД
са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног плана на животну средину


1.    Јавна седница Комисије за планове о предметном Нацрту плана одржаће се 29. јуна 2021. године, у 13 часова, у згради Градске управе града Београда, у Ул. краљице Марије бр.1 (сала на XX спрату).