понедељак, 5. јул 2021.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јвна презентација УП за изградњу стамбено-пословног објекта на ГП која се формира од КП 7488, Звездара

 На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09- исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Оглашава
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА 
НА ГП КОЈА СЕ ФОРМИРА ОД КАТ.ПАРЦ.БР. 7488 КО ЗВЕЗДАРА 
НА УГЛУ УЛИЦА ВОЈИСЛАВА ИЛИЋА И ПРЕСПАНСКЕ У БЕОГРАДУ 

1.ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Улица 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 12. до 20. јула 2021. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова. 
2.Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је предузеће „BUREAU CUBE PARTNERS“ д.о.о., Улица Савска бр.9/II/4, Београд.
3.    Захтев за потврђивање Урбанистичког пројекта је поднело предузеће „BUREAU CUBE PARTNERS“ д.о.о., Улица Савска бр.9/II/4, Београд, а у име инвеститора предузeћа „Z INVESTING TIM“ д.о.о. Улица кеј жртава рације 6, Нови Сад.
4.У току јавног увида, елаборат за јавни увид за потребе израде Урбанистичког пројекта, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици “Градски огласи“.
5.Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 9 до 15 часова, у згради Градске управе града Београда, Улица 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
6.За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Весна Тешић, д.и.а; Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Улица краљице Марије бр. 1.
7.Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Улица 27. марта бр. 43-45, најкасније до 20. јула 2021. године.