недеља, 4. јул 2021.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП за изградњу пословног објекта , Блок 4, Нови Београд

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09- исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Оглашава
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА К.П. 832/7 К.О. НОВИ БЕОГРАД-БЛОК 4

1.ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 12. до 20. јула 2021. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова.
2.Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је је Биро за консалтинг, пројектовање и инжењеринг „AG CONSULT“ д.о.о. из Земуна, Улица загорска бр.16.
3.Захтев Урбанистичког пројекта поднео је „AG CONSULT“ д.о.о. у име инвеститора „VINS O21“ из Новог Сада, Улица футошка бр. 56.
4.У току јавног увида, елаборат за јавни увид за потребе израде Урбанистичког пројекта, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици “Градски огласи“.
5.Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 9 до 15 часова, у згради Градске управе града Београда, Улица 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
6.За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Ивана Ђуровић д.и.а; Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Ул. краљице Марије бр. 1.
7.Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Улица 27. марта бр. 43-45, најкасније до 20. јула 2021. године.