петак, 9. јул 2021.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Обавештење о наставку јавне седнице

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда, која је на седници одржаној 29.06.2021.године утврдила термин за одржавање наставка јавне седнице у вези са Нацртом измена и допуна Плана детаљне регулације просторне целине Косанчићев венац, за део блока између улица: Карађорђева, Велике степенице и Косанчићев венац, Градска општина Стари град, која је започета 17.12.2020.године, и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/19) 
Оглашава
ОБАВЕШТЕЊЕ О НАСТАВАКУ ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ
Комисије за планове Скупштине града Београда у вези са Нацртом измена и допуна плана детаљне регулације просторне целине Косанчићев венац, за део блока између улица: Карађорђева, Велике степенице и Косанчићев венац, Градска општина Стари град

1.Наставак јавне седнице Комисије за планове о предметном Нацрту плана одржаће се 27. јула 2021. године, у 8 часова, у згради Градске управе града Београда, у Улици краљице Марије бр. 1 (сала на XX спрату).
2.Због великог броја пристиглих примедби, уколико буде потребно, организоваће се више јавних седница, како би се обезбедило присуство свих заинтересованих лица.