уторак, 13. јул 2021.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација урбанистичког пројекта „Центар за рани развој деце и инклузију”, Нови Београд

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09- исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
Оглашава
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА „ЦЕНТАР ЗА РАНИ РАЗВОЈ ДЕЦЕ И ИНКЛУЗИЈУ (ЦРРДИ) У УЛИЦИ ДР ХУГО КЛАЈНА, ДЕО К.П. БРОЈ 1569, КО НОВИ БЕОГРАД“

1.    ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену од 21. до 29. јула 2021. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова.
2.    Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је предузеће за пројектовање, консалтинг и инжењеринг „D.A. – DIZAJN ARHITEKTURA“ д.о.о. из Београда, Улица гандијева бр. 169/1.
3.    Захтев Урбанистичког пројекта поднело је предузеће за пројектовање, консалтинг и инжењеринг „D.A. – DIZAJN ARHITEKTURA“ д.о.о. из Београда, Улица гандијева бр. 169/1.
4.    У току јавног увида, елаборат за јавни увид за потребе израде Урбанистичког пројекта, биће изложен и на сајту Града Београда у рубрици “Градски огласи“.
5.    Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 9 до 15 часова, у згради Градске управе града Београда, Улица 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
6.    За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Милица Лазаревић маст.инж.урб. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Улица краљице Марије бр. 1.
7.    Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Улица 27. марта бр. 43-45, најкасније до 29. јула 2021. године.