четвртак, 22. јул 2021.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат изградње јавне гараже Влајковићева - CSI Parking Investment d.o.o.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Сeкретаријат за заштиту животне средине

Београд, Карађорђева 71

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда, на захтев CSI Parking Investment d.o.o. Нови Београд, поднет у своје име као финасијера, и у име и по овлашћењу Града Београда, Драгослава Јовановића 2, за потребе Секретаријата за саобраћај Градске управе града Београда, као инвеститора, спровео је поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње подземне јавне гараже ЈГ-1003-Влајковићева, на делу катастарске парцеле 3010 КО Стари град, на углу улица Влајковићеве и Косовске, у Београду.

У спроведеном поступку донето је решење да за предметни пројекат није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину. Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 114/08).

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у донето решење на службеном сајту града Београда (www.beograd.rs, Градски огласи) и изјавити жалбу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу члана 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/04 и 36/09).