петак, 23. јул 2021.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу објекта Комбиноване дечје установе у Блоку 62, на КП број 4700/24 КО Нови Београд

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09- исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13,132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Краљице Марије 1
Оглашава
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу објекта Комбиноване дечје установе у Блоку 62, на КП број 4700/24 КО Нови Београд на Новом Београду

1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 30. јула до 9. августа 2021. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова.

2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је предузеће „СЕТ” д.о.о., Улица Браће Недић бр. 1, Шабац.

3. Захтев за потврђивање Урбанистичког пројекта поднела је Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. Улица Његошева бр. 84, 11111 Београд, а у име инвеститора Град Београд - Градска управа Града Београда, Секретаријат за комуналне и стамбене послове.

4. У току јавног увида, елаборат за јавни увид за потребе израде Урбанистичког пројекта, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи”.

5. Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 9 до 15 часова, у згради Градске управе града Београда, Улица 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

6. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Ивана Митровић д.и.а; Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Улица краљице Марије бр. 1.

7. Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Улица 27. марта бр. 43-45, најкасније до 9. августа 2021. године.