петак, 30. јул 2021.

Секретаријат за инвестиције

Јавни позив за јавну набавку 19/21 - Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији Кеја ослобођења у Земуну

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције
Трг Николе Пашића 6
објављује
Јавни позив за јавну набавку 19/21 - Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији Кеја ослобођења у Земуну

Јавни позив
Назив наручиоца: ГРАД БЕОГРАД - ГУ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ
Адреса: ТРГ НИКОЛЕ ПАШИЋА БР.6, Београд, 11000
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета набавке: Услуге
Назив предмета набавке: Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији Кеја ослобођења у Земуну
Главна ЦПВ ознака: 71521000
Подаци о партијама
Овај предмет набавке није обликован у партије.
Главно место извршења: Београд
Критеријум за доделу уговора на основу: Цене
Трајање уговора: 
почетак:  Рок извођења радова, у току чијег извођења се врши предметна услуга стручног надзора, је 240 календарских дана од увођења Извођача радова у посао. , завршетак:  Завршетак: Предметна услуга Извршиоца завршава се истеком гарантног рока изведених радова или издавањем Потврде о добром завршетку посла (Перформанце Цертифицате), шта наступи касније. 
Предметна услуга изабраног понуђача обухвата период период од 30 календарских дана ангажовања пре увођења Извођача радова у посао (сагледавање техничке документације и упознавање са пројектом); период за време извођења радова у трајању од 240 календарских дана, од увођења Извођача у посао до завршетка радова, односно до издавања Потврде о преузимању радова (Такинг овер Цертифицате); период за ангажовање у гарантном року изведених радова односно у периоду за отклањање недостатака на изведеним радовима у трајању од 730 календарских дана. 
Документација о набавци је доступна уз бесплатан, неограничен и несметан директан приступ на: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Понуде или пријаве морају се поднети електронски на: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Рок за подношење понуда или пријава: 23.8.2021. 10:00:00
Отварање понуда
Датум и време: 23.8.2021. 10:00:00
Место: Град Београд-Градска управа града Београда-Секретаријат за инвестиције, Трг Николе Пашића број 6, 3 спрат, канцеларија 314
Подаци о поступку отварања понуда Представници понуђача који присуствују јавном отварању понуда достављају овлашћење за заступање. Овлашћење мора да буде заведено код понуђача и потписано од стране одговорног лица понуђача. Јавно отварање понуда ће се обавити у просторијама Града Београда Градске управе града Београда, Секретаријата за инвестиције, канцеларији 314, 3 спрат, Трг Николе Пашића 6, Београд.