петак, 13. август 2021.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП за изградњу стамбено-пословног објекта спратности 2ПО+П+3+ПС, НА К.П.БР. 20625/2 КО САВСКИ ВЕНАЦ

На основу члана  63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09- исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
Оглашава
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА
СПРАТНОСТИ 2ПО+П+3+ПС, НА К.П.БР. 20625/2 КО САВСКИ ВЕНАЦ

1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од  20. до 27. августа 2021. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова.
2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је предузеће „FALCON GROUP“д.о.о., Улица Палмира Тољатија бр.20, Београд.
3. Захтев за потврђивање Урбанистичког пројекта је поднело „FALCON GROUP“д.о.о., Улица Палмира Тољатија бр.20, Београд, а у име инвеститора предузеће „EX ING B&P“ д.о.о. ул. Николаја Хартвига бр. 32, Београд.
4.  У току јавног увида, елаборат за јавни увид за потребе израде Урбанистичког пројекта, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици “Градски огласи“.
5. Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко-архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 9 до 15 часова, у згради Градске управе града Београда, Ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
6.  За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Ивана Ђуровић, д.и.а; Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Улица краљице Марије бр. 1.
7.  Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Улица 27. марта бр. 43-45, најкасније до 27. августа 2021. године.