уторак, 17. август 2021.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Рани јавни увид поводом израде просторног плана подруцја посебне намене разводног гасовода РГ-13 Београд - Ваљево - Лозница са елементима детаљне регулације

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

у складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20 и 52/21)

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД
поводом израде
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ РАЗВОДНОГ ГАСОВОДА РГ-13 БЕОГРАД-ВАЉЕВО-ЛОЗНИЦА СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене разводног гасовода РГ-13 Београд-Ваљево-Лозница са елементима детаљне регулације, објављена је у „Службеном гласнику РС”, број 79/21.

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 18. августа до 1. септембра 2021. године на званичним интернет страницама министарства надлежног за послове просторног планирања (www.mgsi.gov.rs) и јединица локалне самоуправе у обухвату планског документа, односно у зградама скупштина града Београда и градова Ваљево и Лозница, градских општина Чукарица, Барајево, Лазаревац и Обреновац и општина Лајковац, Мионица, Уб, Осечина и Крупањ.

Министарство надлежно за послове просторног планирања, као носилац израде предметног просторног плана организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11 000 Београд, у току трајања раног јавног увида, закључно 1. септембра 2021. године. Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде предметног просторног плана могу утицати на планска решења.

Линк ка интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti-list/137/180