четвртак, 2. септембар 2021.

Секретаријат за саобраћај

Решење о именовању директора јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда „Путеви Београда”

Скупштина града Београда на седници одржаној  30.08.2021. године, на основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС” број 15/16 и 88/19), члана 12. став 1. тачка 8 Закона о главном граду („Службени гласник РС” број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 37/19) и члана 31. став. 1. тачка 9а Статута града Београда („Службени лист града Београда” број 39/08, 6/10, 23/13 и 60/19 и „Службени гласник РС” 7/16-одлука УС) донела је 
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПУТЕВИМА ГРАДА БЕОГРАДА „ПУТЕВИ БЕОГРАДА”

1. Именује се Драган Ђорђевић, мастер економиста, за директора Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда „Путеви Београда”, почев од 31.08.2021. године, на период од четири године.
2. Именовани директор је дужан да ступи на функцију у року од осам дана од дана објављивања решења о именовању у „Службеном гласнику Републике Србије”. 
3. Ово решење је коначно.
4. Решење објавити, са образложењем у „Службеном гласнику Републике Србије”, „Службеном листу града Београда” и на интернет страници Скупштине града Београда.

Текст решења са образложењем можете преузети овде: