четвртак, 2. септембар 2021.

Секретаријат за здравство

Јавни позив за подношење пријава за остваривање права финансирања трошкова поступка биомедицински потпомогнутог оплођења (БМПО) за парове са једним дететом

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за здравство

Краљице Марије 1

расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА  ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШKОВА ПОСТУПКА БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТОГ ОПЛОЂЕЊА (БМПО) ЗА ПАРОВЕ СА ЈЕДНИМ ДЕТЕТОМ

На седници Скупштине града Београда, одржаној 9. јуна 2021. године, донета је  Одлука о условима, начину и поступку за остваривање права на финансирање трошкова поступка биомедицински потпомогнутог оплођења (БМПО) за парове са једним дететом  („Службени лист града Београда“, број 40/21).

Наведеном Одлуком утврђују се ближи услови, начин и поступак остваривања права на финансирање трошкова поступка биомедицински потпомогнутог оплођења (у даљем тексту: БМПО), за парове са једним дететом, из средстава буџета града Београда.

Сходно опредељеним средствима из буџета града Београда за 2021. годину, финансираће се поступци биомедицински потпомогнутог оплођења (БМПО) за највише до 100 (сто) парова са једним дететом.

1. Подносиоци пријаве
Право на финансирање трошкова поступка БМПО, из буџета града Београда, имају пунолетнa и пословно способнa жена и мушкарац, који воде заједнички живот у складу са законом којим се уређују породични односи -  супружници, односно ванбрачни партнери и који су, с обзиром на године живота и опште здравствено стање, способни да врше родитељску дужност и у таквом су психо-социјалном стању на основу кога се оправдано може очекивати да ће бити способни да обављају родитељске дужности, у складу са законом, у интересу детета  (у даљем тексту: пар).

2. Обавезна испуњеност услова 
Парови морају да испуне следеће услове: 
1. да је у брачној/ванбрачној заједници жена имала  једну трудноћу зачету на природан начин и успешан један порођај;
2. да након првог порођаја супружници/ванбрачни партнери, биолошки родитељи једног детета, нису остварили потомство, услед насталог секундарног стерилитета;
3. да је  протекло најмање 4 године у односу на дан подношења пријаве од установљеног  проблема за зачећем;
4. да жена до краја календарске године у којој се подноси пријава, навршава 42 године живота, односно да у тој години није старија од  42 године старости;
5. да имају држављанство Републике Србије, односно да је страни држављанин са сталним настањењем у Београду или да су избегла, односно интерно расељена и прогнана лица са Косова и Метохије; 
6. да има пребивалиште на територији града Београда најмање годину дана, пре дана подношења пријаве.

3. Обавезни докази о испуњености услова
-
 извод из матичне књиге рођених за жену; 
- извод из матичне књиге венчаних, односно оверена изјава два сведока да пар остварује  заједницу живота у складу са законом којим се уређују породични односи (у случају ванбрачне заједнице);
- извод из матичне књиге рођених за дете;
- медицинску документацију, односно извештај лекара специјалисте о установљеном проблему са зачећем и примењеном лечењу секундарног стерилитета,  који садржи колико година је протекло од установљеног проблема са зачећем и лечења;
- уверење Полицијске управе за град Београд, о пријави пребивалишта за оба партнера;
- уверење о држављанству Републике Србије, за оба партнера, односно потврда о сталном настањењу у Републици Србији.

Надлежни орган на основу сагласности Подносилаца пријаве прибавља по службеној дужности податке о чињеницама о којима се води службена евиденција,  у   складу са чланом 103.  тачка 1. а у вези са чланом 9. тачка 3.  Закона о општем управном поступку  („Службени гласник РС”, 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење) ( Образац број 5). У случају да Подносиоци пријаве не доставе тражене доказе о којима се води службена евиденција ( -  извод из матичне књиге рођених за жену, извод из матичне књиге венчаних, извод из матичне књиге рођених за дете, уверење Полицијске управе за град Београд, о пријави пребивалишта за оба  партнера и уверења о држављанству Републике Србије, за оба партнера), а не дају сагласност органу да исте прибави по службеној дужности (Образац бр. 5) пријава ће се сматрати непотпуном.

4. Пријаве које се неће разматрати/рангирати:
Свака пријава која доспе након рока одређеног у јавном позиву, сматраће се неблаговременом и неће се разматрати. По пријему, неотворена коверта биће враћена подносиоцу пријаве.

Ако је пријава са потребном документацијом предата препорученом поштом, као дан пријема исте сматра се дан када је предата поштанском оператору.
Непотпуном пријавом сматра се пријава која не садржи сву потребну документацију која је наведена у јавном позиву и неће бити рангирана.

5. Критеријуми на основу којих се врши рангирање
Критеријуми на основу којих Комисија врши рангирање и који се бодују са највише 100 бодова су следећи:
1) године старости жене – 70 бодова
- жена која има највећи број година (године и месеци се своде на дане) добија 70 бодова, а остале се вреднују по формули: број бодова = број година конкретне жене/највећи број година жене x 70.
2) Трајање секундарног стерилитета – 30 бодова
- трајање секундарног стерилитета – од 4 до 5 година – 10 бодова, од 6 до 7 година-20 бодова,  за више од 8 година - 30 бодова.

У случају да парови по оба критеријума остваре исти број бодова, предност ће имати пар који је на основу бодовања по критеријуму – године старости жене, остварио већи број бодова.
Након рангирања поднетих пријава, Комисија објављује Предлог листе првенства на званичној интернет страници града Београда.

6. Начин и рок за подношење приговора
На Предлог листе првенства, подносилац пријаве може  уложити приговор у року од 8 дана од дана објављивања.
Комисија је дужна да одлучи о поднетим приговорима у року од 15 дана од дана истека рока за подношење приговора. 
Након истека рока за одлучивање по приговорима, Комисија је дужна да Коначну листу првенства објави на званичној интернет страници града Београда.

На основу Коначне листе првенства, најкасније у року од 30 дана, решењем се одлучује  о остваривању права пара на финансирање трошкова поступка БМПО, за парове са једним дететом, из буџета града Београда.

7. Рок и начин достављања пријава
Пријаве се подносе непосредно или путем поште, у затвореној коверти, на адресу: Град Београд – Градска управа града Београда – Секретаријат за здравство, Краљице Марије 1 (писарница III спрат, закључно са 17. септембром 2021. године, у току радног времена писарнице од 7.30 до 15.30 часова, са назнаком: „ПРИЈАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА  ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПОСТУПКА БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТОГ ОПЛОЂЕЊА (БМПО)“ ЗА ПАРОВЕ СА ЈЕДНИМ ДЕТЕТОМ - НЕ ОТВАРАТИ -

На полеђини коверте обавезно навести име и презиме, као и адресу подносиоца пријаве.

Потребна документација – пријава и обрасци који су саставни део пријаве, преузимају се са званичне интернет странице града Београда www.beograd.rs.

8. Рок за пријаву на Јавни позив за подношење пријава за остваривање права на  финансирање трошкова поступка биомедицински потпомогнутог оплођења (БМПО) за парове са једним дететом је петнаест (15) дана од дана објављивања на званичној интернет страници града Београда.

Контакт за додатне информације: мејл адреса - zdravstvo@ beograd.gov.rs 
Ближи услови за подношење пријаве и који чине саставни део Јавног позива, садржани су у Упутству за подносиоце пријаве који се пријављују за остваривање права на финансирање трошкова поступка биомедицински потпомогнутог оплођења (БМПО) за парове са једним дететом.
Саставни део Јавног позива чине прилози:
- Образац 1 - Пријава за финансирање поступка БМПО
- Образац 2 - За поступак БМПО: Изјава о детету
- Образац 3 - За поступак БМПО: Изјава ванбрачних партнера  
- Образац 3а - За поступак БМПО: Изјава два сведока 
- Образац 4 - За поступак БМПО: Изјава супружника/ванбрачних партнера о давању пристанка за прикупљање  и обраду података о личности
- Образац 5 - За поступак БМПО: Изјава супружника/ванбрачних партнера о пристанку за  прикупљање и обраду података по службеној дужности, у складу са законом
- Образац 6 – За поступак БМПО: Изјава супружника/ванбрачних партнера о пристанку  да се укључивање у поступак БМПО обави у једној од здравствених установа из Плана мреже здравствених установа.