четвртак, 9. септембар 2021.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП за изградњу пијаце Сурчин на грађевинским парцелама Ј10 и Ј11, односно на деловима КП 170/1, 171/2 КО Сурчин

На основу члана  63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21),

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Краљице Марије 1
Оглашава
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
Урбанистичког пројекта за изградњу пијаце Сурчин на грађевинским парцелама Ј10 и Ј11, односно на деловима КП 170/1, 171/2 КО Сурчин

1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 16. до 23. септембра 2021. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова.

2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је Привредно друштво за пројектовање и остале услуге  „БЕСТ ПЛАН” д.о.о. из Београда, Смиљанићева  бр. 4.

3. Захтев Урбанистичког пројекта поднео је „БЕСТ ПЛАН“д.о.о. из Београда, у име Инвеститора Градске општине Сурчин, Војвођанска бр.79, Сурчин.

4. У току јавног увида, елаборат за јавни увид за потребе израде Урбанистичког пројекта, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи”.

5. Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 9 до 15 часова, у згради Градске управе града Београда, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

6. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Ивана Ђуровић д.и.а; Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Улица краљице Марије бр. 1.

7. Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Улица 27. марта бр. 43-45, најкасније до 23. септембра 2021. године.