понедељак, 20. септембар 2021.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Рани јавни увид поводом израде измена и допуна ПДР за део подручја Вишњице - Вишњички венац, Палилула

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је на седници одржаној 07.09.2021. године, упутила Елаборат за рани јавни увид поводом израде Елаборат за рани јавни увид поводом израде Измена и допуна планa детаљне регулације за део подручја Вишњице – Вишњички венац, Градска општина Палилула, на рани јавни увид и на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) 

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД 
поводом израде
ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНA ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО ПОДРУЧЈА ВИШЊИЦЕ – ВИШЊИЧКИ ВЕНАЦ, ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА

1. РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе Града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (у сутерену) од 20. септембра до 4. октобра 2021. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

2. У току раног јавног увида, Елаборат за рани јавни увид за потребе израде Плана, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи”.

3. Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача плана од 12 до 18 часова, уторком и четвртком у згради Градске управе Града Београда, Улица 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

4. Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, Улица краљице Марије 1, закључно са 4. октобра 2021. године.