четвртак, 23. септембар 2021.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП за изградњу комплекса ватрогасне станице и седишта сектора за венредне ситуације у Улици Ђорђа Станојевића бб, на КП 2902/5 КО Нови Београд

На основу члана  63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09- исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Краљице Марије 1

Оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
Урбанистичког пројекта за изградњу комплекса ватрогасне станице и седишта сектора за венредне ситуације у Улици Ђорђа Станојевића бб, на КП 2902/5 КО Нови Београд

1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 1. до 11. октобра 2021. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова. 
2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је предузеће „EKO BOX KONTEJNERI” д.о.о. Улица Љиљане Крстић бр. 5а, Београд.
3. Захтев за потврђивање Урбанистичког пројекта поднело је предузеће „EKO BOX KONTEJNERI” д.о.о. Улица Љиљане Крстић бр.5а, Београд, а у име инвеститора Министарства унутрашњих послова, Улица кнеза Милоша бр.103, Београд.
4. У току јавног увида, елаборат за јавни увид за потребе израде Урбанистичког пројекта, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи”.
5. Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 9 до 15 часова, у згради Градске управе града Београда, Улица 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
6. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Ивана Ђуровић д.и.а; Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Улица краљице Марије бр. 1.
7. Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Улица 27. марта бр. 43-45, најкасније до 11. октобра 2021. године.