уторак, 28. септембар 2021.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у Нацрт ПДР подручја између улицa: Стјепана Филиповића, Драгана Манцеа и Главне железничке станице Београд „Центар”, Градска општина Савски венац

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је, на седници одржаној 20.09.2021. године, утврдила Нацрт плана детаљне регулације подручја између улицa: Стјепана Филиповића, Драгана Манцеа и главне железничке станице Београд „Центар“, Градска општина Савски венац и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 09/20, 52/21)

Oглашава

ЈАВНИ УВИД У
Нацрт плана детаљне регулације подручја између улицa: Стјепана Филиповића, Драгана Манцеа и Главне железничке станице Београд „Центар”, Градска општина Савски венац

1. ЈАВНИ УВИД обавиће се од 29. септембра до 29. октобра 2021. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала у сутерену).
2. ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Улици краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 16. новембра 2021. године у 8 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.
3. Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача, уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
4. Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици краљице Марије бр. 1, закључно са 29. октобром 2021. године.
5. У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs, у рубрици „Градски огласи”.

Текст, графика и документација - ЈУ Нацрт ПДР Савски венац