понедељак, 11. октобар 2021.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Рани јавни увид поводом израде ПДР подручја између улица: Нова Кумодрашка, Дарвинова и Браће Јерковић, Вождовац

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је на седници одржаној 20.09.2021. године, упутила Елаборат за рани јавни увид за потребе израде Плана детаљне регулације подручја између улица: Нове Кумодрашке, Дарвинове и Браће Јерковић, Градска општина Вождовац, на рани јавни увид, и на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије” бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) 
оглашава
РАНИ ЈАВНИ УВИД 
поводом израде
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ИЗМЕЂУ УЛИЦА НОВЕ КУМОДРАШКЕ, ДАРВИНОВЕ И БРАЋЕ ЈЕРКОВИЋ, ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ

1. РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе Града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (у сутерену) од 11. до 25. октобра 2021. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.
2. У току раног јавног увида, Елаборат за рани јавни увид за потребе израде Плана, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи”. 
3. Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача плана од 12 до 18 часова, уторком и четвртком у згради Градске управе Града Београда, Улица 27. марта бр. 43-45.
4. Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, преко писарнице у Улици краљице Марије бр. 1, закључно са 25. октобром 2021. године.