субота, 9. октобар 2021.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Конкурс за доделу 65 стипендија ученицима са инвалидитетом средњих школа и студентима са инвалидитетом високошколских установа

На основу Одлуке о ученичким и студентским стипендијама („Службени лист града Београда”, број 10/16 и 138/20) и Закључка градоначелника број 020-6689/21-Г
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Београд, Краљице Марије 1

објављује

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ 65 СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ СРЕДЊИХ ШКОЛА И СТУДЕНТИМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА 2021. ГОДИНУ

У 2021. години доделиће се 65 стипендија ученицима са инвалидитетом средњих школа и студентима са инвалидитетом високошколских установа, од тога 25 стипендијa ученицима средњих школа и 40 студентима.
Нето износ стипендије за ученике средњих школа је 10.000,00 динара месечно по кориснику стипендије.
Нето износ стипендије за студенте високошколских установа је 12.000,00 динара по кориснику стипендије.
Стипендије које се додељују ученицима и студентима исплаћују се у 10 једнаких месечних рата.

СТИПЕНДИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ СРЕДЊИХ ШКОЛА

Услови за доделу стипендија ученицима са инвалидитетом средњих школа су:
– да је држављанин Републике Србије;
– да има пријављено пребивалиште или боравиште на територији града Београда најкасније до дана расписивања конкурса;
– да је редовни ученик друге или треће године средње школе у трогодишњем трајању или друге, треће или четврте године средње школе у четворогодишњем трајању чији је оснивач Република Србија, а седиште је на територији града Београда;
– да има телесно оштећење или обољење које му трајно нарушава здравствено стање;
– да има просечну оцену остварену током средњошколског школовања најмање 4,00;
– да истовремено не прима више стипендија из општинског, градског, републичког буџета или из средстава других правних лица која су корисници буџета.

Потребна документа која се достављају уз пријаву, којима се доказује испуњеност услова:
– уверење о држављанству РС;
– уверење о пребивалишту или боравишту издато у МУП-у Републике Србије;
– фотокопија личне карте (извод из читача) ученика уколико је пунолетан, док се за малолетног ученика доставља фотокопија личне карте родитеља/старатеља (извод из читача) са уверењем о пребивалишту родитеља/старатеља;
– потврда o редовном школовању и оствареном просеку издата од средње школе коју ученик похађа;
– фотокопија сведочанстава претходно завршених разреда, оверена од стране школе коју ученик похађа;
– решење надлежног органа о постојању телесног оштећења и/или решење о потреби туђе неге и помоћи и медицинска документација којом се доказује постојање болести, не старија од две године;
– изјава подносиоца пријаве која је оверена код јавног бележника, да није корисник других општинских, градских, републичких стипендија или стипендија из средстава других правних лица која су корисници буџета, или уколико је корисник, да ће се по добијању стипендије града Београда одрећи других стипендија.

Редослед кандидата за доделу стипендија ученицима са инвалидитетом средњих школа утврђује се на основу успеха оствареног у претходно завршеним разредима средње школе.
Успех остварен у претходном школовању ученика са инвалидитетом вреднује се на основу просечне оцене остварене у претходно завршеним разредима средње школе.
Кандидати се рангирају према оствареној просечној оцени за време школовања.
Уколико два или више кандидата остварују исти успех, предност при рангирању имаће кандидат који има више највиших оцена.

СТИПЕНДИЈЕ ЗА СТУДЕНТЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА

Услови за доделу стипендија за студенте са инвалидитетом су:
– да је студент студија првог степена (основне академске студије и основне струковне студија) или студија другог степена (мастер академске студије);
– да је држављанин Републике Србије;
– да има пребивалиште или боравиште на територији града Београда најкасније до дана расписивања конкурса;
– да је студент високошколске установе чији је оснивач Република Србија, чије је седиште на територији града Београда;
– да је студент најмање друге године на некој од високошколских установа чији је оснивач Република Србија, са седиштем на територији града Београда; 
– да је студент први пут уписао одређену годину студија у школској години у којој је објављен конкурс и остварених најмање 37 ЕСПБ бодова по години студија; 
– да има телесно оштећење или обољење које му трајно нарушава здравствено стање
– да истовремено не прима више стипендија из општинског, градског, републичког буџета или из средстава других правних лица која су корисници буџета.

Потребна документа која се достављају уз пријаву, којима се доказује испуњеност услова су:
– уверење о држављанству РС;
– уверење о пребивалишту или боравишту издато у МУП-у Републике Србије;
– фотокопија личне карте (извод из читача) студента;
– потврда факултета о висини просечне оцене свих положених испита током студирања до момента расписивања конкурса;
– потврда факултета о броју остварених ЕСПБ бодова по години студирања, за све предходне године студирања;
– потврда факултета да је студент први пут уписао одређену годину студија у школској години у којој је објављен конкурс; 
– решење надлежног органа о постојању телесног оштећења и/или решење о потреби туђе неге и помоћи и медицинска документација којом се доказује постојање болести, не старија од две године;
– изјава подносиоца пријаве која је оверена код јавног бележника, да није корисник других општинских, градских, републичких стипендија или стипендија из средстава других правних лица која су корисници буџета, или уколико је корисник, да ће се по добијању стипендије града Београда одрећи других стипендија.

Редослед кандидата за доделу стипендија студентима са инвалидитетом, утврђује се на основу успеха оствареног у претходном школовању.
Успех остварен у претходном школовању исказује се висином просечне оцене положених испита током студирања до дана расписивања конкурса.
Кандидати се рангирају према оствареној просечној оцени за време студирања.
Уколико два или више кандидата остварују исти успех, предност при рангирању имаће кандидат који има више највиших оцена.

Рок за достављање пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Образац пријаве за конкурс може се преузети у згради Градске управе града Београда, Краљице Марије 1 или на сајту Града Београда на адреси: www.beograd.rs, у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери” (на дну ове стране).

Пријаве на конкурс треба доставити на адресу: Секретаријат за образовање и дечју заштиту Градске управе града Београда, Писарница, Краљице Марије 1, Београд, са назнаком „Пријава за Конкурс за доделу стипендија ученицима са инвалидитетом средњих школа и студентима са инвалидитетом високошколских установа у 2021. години”. 

Неблаговременом пријавом сматра се пријава која је предата након истека рока за пријављивање. Неблаговремене пријаве неће се разматрати и по окончању поступка биће враћене подносиоцу пријаве.

Непотпуном пријавом сматра се пријава која не садржи сву потребну документацију која је наведена у конкурсу, а коју комисија одбацује као неисправну. 
Комисија, у складу са Одлуком, разматра пријаве које су пристигле на Конкурс, врши бодовање и рангирање за подносиоце пријава и на основу утврђеног броја бодова и рангирања, сачињава предлог ранг-листе за доделу стипендија и објављује га на огласној табли, на званичном сајту града Београда и/или средствима јавног информисања.

Комисија објављује предлог ранг-листе ученика и студената, на који сваки учесник конкурса има право приговора у року од седам дана од његовог објављивања на сајту града Београда.